Číslo hlasovania: 7091
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 194/2007 zo dňa 3. mája 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ mení

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komáre č. 194/2007 zo dňa 3. mája 2007 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vykonanie ošetrenia vodnej plochy mŕtveho ramena Váhu v Komárne z dôvodu zabezpečenia kvality vody mŕtveho ramena vhodnej na rekreačné účely pod podmienkou, že kvalita vody bude vhodná na kúpanie a bude v súlade s nariadením vlády SR č.252/2006 Z.z. - o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

v nadväznosti na schválenie zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody „Mŕtveho ramena Váhu“ v Komárne medzi Mestom Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., uskutočniť výber dodávateľa formou podprahovej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na akciu „Ošetrenie vodnej plochy mŕtveho ramena Váhu“ s podmienkami podľa bodu A/ tohto uznesenia a v súlade s povolením Obvodného úradu životného prostredia v Komárne č. 2007/00540-Ve-1.

Termín: podľa textu
Zodpovedný: prednosta MsÚ“Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: