Číslo hlasovania: 7092
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody „Mŕtveho ramená Váhu“ v Komárne



      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

podpísanie zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody „Mŕtveho ramena Váhu“ v Komárne medzi Mestom Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. (návrh zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia),

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno


postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 7 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: