Číslo hlasovania: 7093
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 23. mája 2007.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača

   Nehlasovali: