Číslo hlasovania: 7094
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 16. apríla 2007 a 15. mája 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: