Číslo hlasovania: 7095
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Správy Komisie rozvoja mesta zo dňa 10. apríla 2007, 2. mája 2007 a 22. mája 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: