Číslo hlasovania: 7096
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na reštrukturalizáciu Mestského podniku cestovné ruchu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámer na zrušenie Mestského podniku cestovného ruchu a zriadenie následníckych organizácií s rozdelením činností a zariadení na následnícke organizácie nasledovne:

1. spoločnosť s ručením obmedzeným (cestovný ruch)
- termálne kúpalisko
- Autocamping
- Hotel Panoráma

2. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia (správa majetku)
- športová hala
- zimný štadión
- volejbalová hala
- futbalové ihrisko
- Danubius športový klub
- krytá plaváreň
- budova autobusovej stanice
- priestory bývalého TUZEXU
- spoluvlastnícky podiel objektu, Záhradnícka č.4
- stredisko kanoistiky
- školy a školské zariadenia

3. spoločnosť s ručením obmedzeným
- tepelné hospodárstvo a energetika

s tým, že činnosť TIK prevezme nezisková organizácie Pro Castello Comaromiensi, n.o.,

B/ ukladá
Ing. Ľubošovi Veľkému, riaditeľovi Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne

pripraviť potrebné podklady na realizáciu zámeru v zmysle bodu A tohto uznesenie a predložiť na schválenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne s návrhom harmonogramu.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCRPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: