Číslo hlasovania: 7097
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Strediska služieb škole v Komárne na roky 2007 – 2009      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Stredisko služieb škole v Komárne na roky 2007 - 2009 v členení:

- rok 2007 5.481 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 3.528 tis. Sk)
- rok 2008 5.731 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 3.583 tis. Sk)
- rok 2009 6.155 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 3.793 tis. Sk)
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
Ing. Petrovi Adlerovi, riaditeľovi Strediska služieb škole v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditeľ SSŠ

C/ schvaľuje

zámer na zrušenie príspevkovej organizácie Stredisko služieb škole v Komárne.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača  Attila Petheő

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: