Číslo hlasovania: 7098
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

zmenu uznesenia č. 172/2007 zo dňa 19. apríla 2007 nasledovne:

„Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. povolené prekročenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov pre Domov dôchodcov o finančné prostriedky z Ministerstva financií Slovenskej republiky nasledovne:

Kapitálové príjmy DD 

Kód zdroja 

111 - 540 tis. Sk

Finančné príjmové operácie

Kód zdroja

131 + 540 tis. Sk

Kapitálové výdavky DD

Kód zdroja

111 - 540 tis. Sk

Kapitálové výdavky DD

Kód zdroja

131 + 540 tis. Sk- o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky Domova dôchodcov z predchádzajúceho roka,

2. povolené prekročenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky z predchádzajúceho roka o dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 184 tis. Sk,

3. povolené prekročenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Komárno na prenesené kompetencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2007 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 122 tis. Sk od Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zmenu kódu zdroja nasledovne:

Cestovné žiakom

Kód zdroja 

111 - 97 tis. Sk

Cestovné žiakom

Kód zdroja

131 97 tis. Sk

Odchodné zamestnancom

Kód zdroja

111 - 25 tis. Sk

Odchodné zamestnancom

Kód zdroja

131 25 tis. Sk


- o účelové finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z predchádzajúceho roka,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
a Eve Ipóthovej, riaditeľke Domov Dôchodcov Komárno

1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a Domov Dôchodcov Komárno na rok 2007,

 

2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ“Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: