Číslo hlasovania: 7099
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

1. zmenu rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za druhý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 11/2007 zo dňa 20. apríla 2007, podža Protokolu č. 9Y81GE9QK6 o vzdelávacích poukazov zriaďovateža, nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 105.120,- Sk
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 125.520,- Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 86.880,- Sk
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 61.920,- Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno –
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 146.880,- Sk
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 96.720,- Sk

2. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za druhý štvrrok 2007 vo výške 12.960,- Sk na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 11/2007 zo dňa 20. apríla 2007, podža Protokolu č. 9Y81GE9QK6 o vzdelávacích poukazov zriaďovateža,

3. zmenu rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na cestovné žiakom za druhý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 12/2007 zo dňa 20. apríla 2007, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno, nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno –
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 11.210,- Sk
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 67.094,- Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2,
Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 9.676,- Sk
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 10.856,- Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno –
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 94.450,- Sk
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 19.116,- Sk

4. zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na rok 2007, povolené prekročenie pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o nenormatívne finančné prostriedky vo výške 48.000,- Sk na asistent učiteža za druhý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia č. 14/2007 od Krajského školského úradu v Nitre zo dňa 20. apríla 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
riaditežom základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007,
2. postupova v zmysle bodu A/, B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
a riaditelia základných škôlPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: