Číslo hlasovania: 710
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Úniu žien Slovenska, Záhradnícka 16, Komárno na úhradu nájmu za prenájom priestorov na vykonanie zbierky 5.000,- Sk,
2. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Komárno, Záhradnícka 16, Komárno, príspevok na individuálnu dopravu pre 10 telesne ťažko postihnutých občanov na rekondičný pobyt do kúpeľov v Dudinciach 5.000,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Úniu žien Slovenska, Záhradnícka 16, Komárno v zmysle bodu A/1 uznesenia.

Termín: 30.10.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Komárno, Záhradnícka 16, Komárno, v zmysle bodu A/2 uznesenia.

Termín: 25.10.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: