Číslo hlasovania: 7100
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti Pro Selye Unierzitas, n.f.      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ neschvažuje

odpustenie dane z nehnutežností za roky 2006 a 2007 pre Pro Selye Univerzitas, n.f. v celkovej výške 130.712,- Sk,

B/ schvažuje

poskytnutie finančného príspevku vo výške dane z nehnutežností za rok 2007, vo výške 83.613,- Sk, pre Pro Selye Univerzitas, n.f.,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: