Číslo hlasovania: 7101
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na odpredaj bytov v rodinných domoch      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. odpredaj 2-izbového bytu na I. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 1026 na Palatínovej ul. 7/1 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 40/480 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1856 o výmere 266 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 2642 v k.ú. Komárno pre nájomníčku bytu, Etelu Némethovú, trvalý pobyt Komárno, za kúpnu cenu vo výške dvojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Ľudovíta Šagáta, č. 64/2006, t.j. za cenu 593.410,- Sk,

2. odpredaj 4-izbového bytu na I. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 1026 na Palatínovej ul. 7/2 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 113/480 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1856 o výmere 266 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 2642 v k.ú. Komárno pre nájomníčku bytu, Ľubicu Vargovú, trvalý pobyt Komárno, za kúpnu cenu vo výške dvojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Ľudovíta Šagáta, č. 64/2006, t.j. za cenu 1.818.986,- Sk

za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečenie spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Attila Farkas JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: