Číslo hlasovania: 7102
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na odpredaj bytov v rodinných domoch      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

1. odpredaj 2-izbového bytu na prízemí rodinného domu so súpisným číslom 131 na Gombaiho ul. 12/1 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 8294/18496 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1149 o výmere 277 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre nájomníčku bytu, Brigitu Mellenovú, trvalý pobyt Komárno, za kúpnu cenu vo výške dvojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Aleny Šagátovej, č. 31/2006, t.j. za cenu 1.330.678,- Sk,

2. odpredaj 3-izbového bytu na I. poschodí rodinného domu so súpisným číslom 131 na Gombaiho ul. 12/2 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 10202/18496 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1149 o výmere 277 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre nájomníčku bytu, Matildu Kovalinkovú, trvalý pobyt Komárno, za kúpnu cenu vo výške dvojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Aleny Šagátovej, č. 31/2006, t.j. za cenu 1.683.240,- Sk,

za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečenie spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Attila Farkas JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: