Číslo hlasovania: 7103
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na odpredaj bytov v rodinných domoch      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odpredaj rodinného domu so súpisným číslom 161 na Dunajskom rade 2 v Komárne – Nová Stráž, a pozemku parc. č. 1712/43 o výmere 885 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 934 v k.ú. Nová Strហpre nájomníčku rodinného domu, Helenu Forróovú, trvalý pobyt Komárno – Nová Stráž, za kúpnu cenu vo výške dvojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Aleny Šagátovej, č. 34/2006, t.j. za cenu 1.100.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnutežností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečenie spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: