Číslo hlasovania: 7104
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na odpredaj bytov v rodinných domoch      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. odpredaj 3-izbového bytu na prízemí rodinného domu so súpisným číslom 1042 na Palatínovej ul. 47/1 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 109/248 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1994/1 o výmere 324 m2 – zastavané plochy a nádvoria a na pozemku parc. č. 1994/2 o výmere 196 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 8528 v k.ú. Komárno pre spoluvlastníka domu, Dušana Dureca, trvalý pobyt Komárno, a manželku Zuzanu Durecovú, trvalý pobyt Komárno, za kúpnu cenu vo výške trojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Ľudovíta Šagáta, č. 19/2006, t.j. za cenu 2.906.686,- Sk,

2. odpredaj 2-izbového bytu na prízemí rodinného domu so súpisným číslom 1042 na Palatínovej ul. 47/2 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 56/248 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1994/1 o výmere 324 m2 – zastavané plochy a nádvoria a na pozemku parc. č. 1994/2 o výmere 196 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 8528 v k.ú. Komárno pre spoluvlastníka domu, Károlya Rácza, trvalý pobyt Komárno, a manželku Ing. Georginu Rácz, trvalý pobyt Komárno, za kúpnu cenu vo výške trojnásobku ceny určenej znaleckým posudkom znalca, Ing. Ľudovíta Šagáta, č. 19/2006, t.j. za cenu 1.474.139,76 Sk,

za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečenie spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: