Číslo hlasovania: 7105
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

zmenu rozpočtu Mesta Komárno pre Bytové oddelenie MsÚ Komárno na rok 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: