Číslo hlasovania: 7106
Číslo bodu: 8.
Uznesenie návrh na úpravu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

povolené prekročenie výdavkov Mesta Komárno na rok 2007, pre Sociálny a správny odbor vo výške 13 tis. Sk, pri dosiahnutí vyšších príjmov o vrátenú, nevyčerpanú dotáciu na zabezpečenie stravovania starých, nevládnych a sociálne odkázaných občanov, od Teologického inštitútu J. Calvina v Komárne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnu zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2007,
2. postupova v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30. jún 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: