Číslo hlasovania: 7107
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno o schválenie finančnej spoluúčasti mesta na projekte      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

finančnú spoluúčas mesta Komárno na projekte Slovenského futbalového zväzu s názvom „Výstavba futbalových miniihrísk 2004-2010“ v Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno, vo výške 250.000,- Sk, t.j. 20% z celkových nákladov z rezervného fondu.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: podža realizácie projektu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: