Číslo hlasovania: 7109
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7259 o výmere 166 m2, zastavaná plocha, priľahlého pozemku pri rodinnom dome so s.č. 379 na p.č. 7258 vo vlastníctve žiadateľky, pre Zlatu Svanczárovú, trvalým pobytom Komárno, v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: