Číslo hlasovania: 7110
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 9692/4 o výmere 31 m2, vodná plocha, a časti pozemku o výmere cca 130 m2 z p.č. 9692/1 o výmere 972 m2, vodná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Lászlóa Pápaiho, a manželku Juditu Pápaiovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa BDÚ t.j. 312,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: