Číslo hlasovania: 7111
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 1666/2 o výmere 314 m2, zastavaná plocha, a časť pozemku o výmere 920 m2 z p.č. 1666/3 o výmere 3435 m2, ostatná plocha, pre Alžbetu Danciovú, trvalým pobytom Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ, t.j. 139,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo doručenia návrhu zmluvy o nájme,
- pozemok je možné oplotiť len s priehľadným oplotením a na pozemku nesmie byť postavená žiadna iná stavba,
- terénne úpravy riešiť od pôvodnej nivelity terénu zachytenej v tesnej blízkosti pevnostného múra,
- rekonštruovať priľahlý pevnostný múr,
- nájomca rekonštrukčné práce priľahlého múru vykoná do 6 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o nájme pozemku, v opačnom prípade prenajímateľ odstúpi od zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: