Číslo hlasovania: 7112
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej parcely č. 7200/2 o výmere cca 1 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom číslo 35974672-123/2007 z p.č. 7200 o výmere 7363 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. Jozefa Vyšného, narodeného 12.05.1937 a Juditu Szabóovú, obaja trvalým pobytom Bratislava – Staré mesto, pre každého v podiele po 1/2 k celku, za štvornásobok ceny podľa BDÚ t.j. 4.856,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predložia kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: