Číslo hlasovania: 7113
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu 6673/678361 k celku na pozemku, vedeného na LV 10721 v k.ú. Komárno, ako p.č. 965/1 o výmere 1968 m2, zastavaná plocha, pod obytným domom so s.č. 176, pre Petra Vašša, narodeného 06.02.1960, trvalým pobytom Hurbanovo, v podiele ¾ k celku a Petra Vašša, a manželku Veroniku Vaššovú, obaja trvalým pobytom Hurbanovo, v podiele 1/4 k celku za cenu 150,- Sk/m2 v zmysle § 31a zákona číslo 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta Komárno číslo 18/2003 o predaji bytov vo vlastníctve Mesta Komárno oprávneným osobám, pre vlastníkov bytov v Komárne, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: