Číslo hlasovania: 7114
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odkúpenie nehnuteľností, pozemkov prostredníctvom spoločnosti INVESTCONSULT, s.r.o. Komárno, ako výhradného sprostredkovateľa predaja pozemkov, za účelom vytvorenia novej lokality na individuálnu výstavbu rodinných domov v Komárne, od nasledovných vlastníkov:

1. od Ladislava Alaksu, trvalým pobytom Komárno, odkúpenie pozemku, vedeného na LV 6956 v k.ú. Komárno ako p.č. 11876/4 o výmere 19336 m2, ostatná plocha, za cenu 80,- Sk/m2,
2. od Ing. Zsolta Balogha, trvalým pobytom Komárno časť Nová Stráž, odkúpenie pozemku vedeného na LV 4801 v k.ú. Komárno ako p.č. 11876/25 o výmere 9668 m2, ostatná plocha, za cenu 80,- Sk/m2,
3. od spoločnosti J.E.S, s.r.o., IČO: 35 699 493, so sídlom Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava, odkúpenie pozemku, vedeného na LV 9934 v k.ú. Komárno ako p.č. 11876/7 o výmere 35001 m2, ostatná plocha za cenu 80,- Sk/m2,
4. od spoločnosti MCI, s.r.o., IČO: 35 836 067, so sídlom Strečnianska 6, 851 05 Bratislava, odkúpenie pozemkov, vedených na LV 9944 v k.ú. Komárno ako p.č. 11876/3 o výmere 40001 m2, ostatná plocha, p.č. 11876/22 o výmere 66896 m2, ostatná plocha, p.č. 11876/23 o výmere 80001 m2, ostatná plocha a p.č. 11876/24 o výmere 88000 m2, ostatná plocha, za cenu 80,- Sk/m2,
5. od NSK – Školské hospodárstvo Komárno, IČO: 00157911, so sídlom Hadovce 11, 945 01 Komárno, odkúpenie pozemku, vedeného na LV 5923 v k.ú. Komárno ako p.č. 11875 o výmere 7347 m2, ostatná plocha za cenu 80,- Sk/m2,

za nasledovných podmienok:
- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: