Číslo hlasovania: 7115
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 18 m2 z p.č. 2626/1 o výmere 3066 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre MUDr. Gustáva Škodáčeka, a manželku JUDr. Gabrielu Škodáčkovú, obaja trvalým pobytom Komárno, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 2.262,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- kupujúci na vlastné náklady zabezpečí prípadnú prekládku telekomunikačného vedenia,
- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ schvaľuje

odpredaj ostatných pozemkov pre výstavbu garáží na území Mesta Komárno výlučne formou verejnej súťaže a len na plochách určených „Koncepciou na riešenie parkovania v Meste Komárno“ schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva č. 887/2005 zo dňa 10. marca 2005,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: