Číslo hlasovania: 7116
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj a prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11435 o výmere 521 m2, zastavaná plocha, a p.č. 11436 o výmere 559 m2, záhrada, pre Ing. Denisu Ruzsíkovú, trvalým pobytom Komárno, časť Kava, a pre Ing. Štefana Száraza, trvalým pobytom Veľký Kýr, pre každého v podiele po 1/2 k celku, za cenu podľa BDÚ t.j. 154,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Attila Farkas Ing. István Zámbó

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: