Číslo hlasovania: 7117
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 11879/4 o výmere 13500 m2, orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171 – 14/2007 zo dňa 04.05.2007 z p.č. 2669 o výmere 237925 m2, pasienok a z p.č. 2678/1 o výmere 269299 m2, pasienok, vedených na Pk vložke č. 1 v k.ú. Komárno, pre Ernőa Pappa, trvalým pobytom Komárno, za cenu podľa bonity pôdy t.j. 5,90 Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: