Číslo hlasovania: 7118
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 1513/2 o výmere 7 m2, zastavaná plocha, vytvorená geometrickým plánom z p.č. 1513 o výmere 6830 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Jána Strýčeka, trvalým pobytom Komárno, podnikateľa, obchodným menom Ján Strýček – Strýček, IČO: 14144191, zapísaného v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401 -1628, za štvornásobok ceny podľa BDÚ t.j. 4324,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: