Číslo hlasovania: 7119
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 215 m2 z p.č. 364/1 o výmere 1 699 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom pre Mgr. Pavla Géča, trvalým pobytom Iža, podnikateľa obchodným menom Mgr. Pavol Géč – MPB, IČO: 11901705, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-2849, za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.214,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő
MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: