Číslo hlasovania: 712
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: