Číslo hlasovania: 7120
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k oznámeniu o konaní dražby      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

oznámenie Európskej dražobnej spoločnosti, s.r.o., IČO: 35897864, so sídlom Ul. cukrová 14, 813 39 Bratislava, o konaní dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti Reštaurácie a panziónu so s.č. 521 na p.č. 3815/375, pozemkov p.č. 3815/355 o výmere 590 m2, zastavaná plocha, a p.č. 3815/357 o výmere 410 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 1008 v k.ú. Chotín, za najnižšie podanie 3,5 mil. Sk,

B/ konštatuje, že

Mesto Komárno nemá záujem o odkúpenie nehnuteľnosti Reštaurácie a panziónu so s.č. 521 na p.č. 3815/375, pozemkov p.č. 3815/355 o výmere 590 m2, zastavaná plocha, a p.č. 3815/357 o výmere 410 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 1008 v k.ú. Chotín,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia.

Termín: do 30. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: