Číslo hlasovania: 7121
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

žiadosť AUPARK IX, spol. s r.o., IČO: 35 930 691, so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35663/B, o potvrdenie záujmu o výstavbu obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK Komárno a to na pozemkoch vedených na LV 6434 ako parc.č. 409, 410 a 411/1 v celkovej výmere 9296 m2 v k.ú Komárno, v lokalite Námestia Kossútha v Komárne,

B/ konštatuje, že

je v platnosti uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 75/2007 zo dňa 19. apríla 2007.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Ing. László Győrfy
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő

   Nehlasovali: