Číslo hlasovania: 7122
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno
- podielu 4/6 k celku na nehnuteľnostiach v k.ú. Nová Stráž, vedených na LV 1276 ako p.č. 234 o výmere 392 m2, vodná plocha, a p.č. 235 o výmere 1944 m2, ostatná plocha, pre Magdalénu Dorotovičovú, trvalým pobytom Komárno časť Nová Stráž, podiel 2/6 k celku, pre Veroniku Kosztolányiovú, trvalým pobytom Komárno časť Nová Stráž, podiel 2/6 k celku,
- podielu 10/12 k celku na nehnuteľnosti v k.ú. Nová Stráž, vedenej na LV 269 ako p.č. 243 o výmere 716 m2, záhrada, pre Magdalénu Dorotovičovú, trvalým pobytom Komárno časť Nová Stráž, podiel 5/12 k celku a pre Veroniku Kosztolányiovú, trvalým pobytom Komárno časť Nová Stráž, podiel 5/12 k celku,

za cenu podľa BDÚ t.j. 418,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: