Číslo hlasovania: 7123
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov na spoluvlastnícke podiely 4/6 k celku Mesta Komárno na nehnuteľnostiach v k.ú. Nová Stráž, vedených na LV 1276 ako p.č. 236/4 o výmere 250 m2, záhrada, a p.č. 236/5 o výmere 737 m2, záhrada, pre Attilu Szombatha, a manželku Helenu Szombathovú, trvalý pobyt Komárno časť Nová Stráž, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 4,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: