Číslo hlasovania: 7124
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v zmysle VZN č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9597/2 o výmere 137 m2, záhrada, s vyvolávacou cenou podľa BDÚ t.j. 312,- Sk/m2.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
 Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: