Číslo hlasovania: 7125
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v zmysle VZN č. 5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku Mesta Komárno v znení neskorších predpisov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 39,47m2 (bývalá malá pošta na sídlisku II) na prízemí obytného domu so s.č. 1390 na p.č. 5820, vedeného na LV 8581 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou nájmu 800,- Sk/m2/rok na určitý čas t.j. na dobu 5 rokov.

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: