Číslo hlasovania: 7126
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k zmene územného plánu      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

Zámer zmeny územného plánu mesta Komárno na parc.č. 11764/5 v k.ú. Komárno na požnohospodárske výrobné účely a parc.č. 3669/25, 26, 22, 28, 29 v k.ú. Komárno z plôch rekreačných areálov na plochy priemyselnej a nákladnej vodnej dopravy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči zmenu územného plánu mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: