Číslo hlasovania: 7127
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zámer na odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 11764/5 o výmere 131235 m2, orná pôda, pre účely výstavby nového mlyna s celkovou ročnou kapacitou 150 000 ton, pri investičných nákladoch v celkovom objeme 11 mil. EUR s vytvorením približne 100 pracovných miest priamo v meste Komárno v prvej etape (2007-2008), pre H M H, Industriebeteiligungen und Unternehmensberatungs GmbH, so sídlom Hietzinger Hptstr. 45/3, 1130 Wien, resp. pre jej dcérsku spoločnosť, ktorá sa založí na území Slovenskej republiky,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vypracovať a predložiť návrh podmienok predaja podľa bodu A/ uznesenia.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: