Číslo hlasovania: 7128
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 10 m2 z p.č. 9447 o výmere 115014 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno za účelom uloženia stánku na predaj cukrovej vaty a popcornu pre Tomáša Bögiho, trvalým pobytom Komárno, z dôvodu, že sa jedná o užívanie verejného priestranstva.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: