Číslo hlasovania: 7129
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľností mestom      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

odkúpenie nehnuteľností, vedených na LV 10152 v k.ú. Komárno ako vežový vodojem so s.č. 782 na p.č. 2668 a pozemok p.č. 2668 o výmere 318 m2, zastavaná plocha, od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36550949, so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 946 60 Nitra, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10193/N za cenu 500.000,- Sk, za nasledovných podmienok:

- kupujúci potvrdí svoj záujem o kúpu nehnuteľností do 30 dní odo dňa obdržania návrhu kúpnej zmluvy najneskôr do 17. júna 2007,
- kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej výške vopred na účet predávajúceho,
- kupujúci prevezme predmet kúpy do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy a po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
s tým, že kúpna cena bude uhradená z rezervného fondu,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o potvrdení záujmu o odkúpenie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 17. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: