Číslo hlasovania: 7130
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnutežností mestom      Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

odkúpenie pozemku, vedeného na LV 2611 v k.ú. Komárno ako p.č. 2667 o výmere 6093 m2, ostatná plocha, od Nitrianskeho samosprávneho kraja - Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne, IČO: 36102881, so sídlom Palatínova ulica 13, 945 01 Komárno, za symbolickú cenu 1,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia o odkúpení pozemku v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Attila Petheő

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: