Číslo hlasovania: 7131
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku nehnuteľností      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 10 m2 z p.č. 1915 o výmere 912 m2 v k.ú. Komárno za účelom umiestnenia pamätníka na počesť kráľa Sv. Štefana z príležitosti 970. výročia vydania I. písomného dokumentu o Meste Komárom, s nasledovným nápisom v latinskom jazyku:

STEPHANUS REX
1037
COMAROM
J. E. 2007,

pre Jókaiho všeobecnovzdelávacie a muzejné združenie – Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, IČO 37860551, so sídlom Námestie gen. Klapku 9, 945 01 Komárno, na dobu určitú od 01.07.2007 do 30.06.2012, t.j. 5 rokov, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: