Číslo hlasovania: 7132
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu Finančnej komisie zo dňa 24. mája 2007.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: