Číslo hlasovania: 7133
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k žiadosti Petra Farkasa, vlastníka pozemku parc.č. 1703/60 a 1703/61 v k.ú. Nová Stráž o zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1212/2005 zo dňa 20. októbra 2005 a č. 1249/2005 zo dňa 1. decembra 2005      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

žiadosť Petra Farkasa a to:

1. možnosť zlúčenia pozemkov,
2. možnosť výstavby so šikmou strechou.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Éva Hortai

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: