Číslo hlasovania: 7134
Číslo bodu: 8.
Uznesenie k oznámeniu dopravcu Slovenská autobusová doprava Nové Zámky akciová spoločnosť o nevyužitosti linky č. 4 mestskej autobusovej dopravy v Komárne      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ zrušuje

linku č. 4 v cestovnom poriadku mestskej autobusovej dopravy v Komárne z dôvodu nevyužitosti a nerentabilnosti tohto spoja,

B/ ukladá
Mestskému úrad v Komárne

vydať dopravcovi Slovenská autobusová doprava Nové Zámky akciová spoločnosť novú licenciu podľa nového cestovného poriadku.

Termín: do 30. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: