Číslo hlasovania: 714 - spresnenie Bod A1
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 8804 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. L. a manž. M. L.
2. odpredaj pozemku p.č. 8802 o výmere 161 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. S. a manž.
3. odpredaj pozemku p.č. 5149 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre Š. R. a manž. M. R.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 714 - spresnenie Bod A2
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 8804 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. L. a manž. M. L.
2. odpredaj pozemku p.č. 8802 o výmere 161 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. S. a manž.
3. odpredaj pozemku p.č. 5149 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre Š. R. a manž. M. R.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 714 - spresnenie Bod A3
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 8804 o výmere 166 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. L. a manž. M. L.
2. odpredaj pozemku p.č. 8802 o výmere 161 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. S. a manž.
3. odpredaj pozemku p.č. 5149 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre Š. R. a manž. M. R.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési  Csaba Fehér MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: