Číslo hlasovania: 715
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k zmene uznesenia MsZ č. 177/2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu uznesenia MsZ č. 177/A/2003 zo dňa 17.7.2003 nasledovne:

- odkúpenie pozemku p.č. 1691/2 o výmere 506 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 od JOKEY SLOVENSKO s.r.o., sídlom Komárno, Hradná 3.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizovať kúpnopredajný vzťah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Ing. István Zámbó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: