Číslo hlasovania: 716
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k zmene uznesenia MZ č. 565/A/2/1998


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu uznesenia MZ č. 565/A/2/1998 nasledovne:

1. odpredaj pozemku – záhrady diel č. 16 k p.č. 3966/7 o výmere 371 m2v podiele 7/12 k celku v k.ú. Komárno za cenu 10,80 Sk/m2 pre J. P. a manž. M. P.

2. odpredaj pozemku – záhrady diel č. 20 k p.č. 3966/9 o výmere 293 m2 v podiele 7/12 k celku v k.ú. Komárno za cenu 10,80 m2 pre M. L.

3. odpredaj pozemku – záhrady diel č. 17 k p.č. 3966/8 o výmere 33 m2 v podiele 7/12 k celku, diel č. 18 k p.č. 3966/8 o výmere 339 m2 v podiele 7/12 k celku a diel č. 19 k p.č. 3966/8 o výmere 37 m2 v podiele 7/12 k celku v k.ú. Komárno za cenu 10,80 Sk/m2 pre P. B. a manž. M. B.
4. odpredaj pozemku – záhrady diel č. 15 k p.č. 3966/6 o výmere 120 m2 v podiele 7/12 k celku v k.ú. Komárno za cenu 10,80 Sk/m2 pre J. G. a manž. H. G.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doruči výpis z uznesenia MsZ na Správu katastra Komárno.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: