Číslo hlasovania: 717
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 5787 o výmere 90 m2 v k.ú. Komárno pre A. T.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

prešetriť možnosť výstavby na pozemku p.č. 5787 v k.ú. Komárno a v prípade možnosti vyhlásiť verejnú súťaž na odpredaj pozemku za vyvolávaciu cenu podľa BDÚ, t.j. 842,- Sk/m2.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: