Číslo hlasovania: 718
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. odpredaj pozemku p.č. 10174 o výmere 113 m2 v k.ú. Komárno pre A. F., nakoľko platí uznesenie o priemyselnom parku (Harčáš),

2. odpredaj časti pozemku z p.č. 9865 o výmere 600 m2 v k.ú. Komárno pre J. L. a manž. N. L. (ochranné pásmo hrádze),

3. odpredaj záhrady na p.č. 3389/1 o výmere 354 m2 v k.ú. Komárno pre J. H. a manž. J. H.

4. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 3672/6 o výmere 90 m2 v k.ú. Komárno na 165,- Sk/m2 pre PANTEX s.r.o., sídlom Komárno, Vnútorná okružná 49,

5. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 3672/2 o výmere 136 m2 v k.ú. Komárno na 165,- Sk/m2 pre M. Ö.

6. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 3673/1 o výmere 185 m2 v k.ú. Komárno, na 165,-Sk/m2 pre Igora Križana a manž. Katarínu Križanovú, bytom Komárno Ul. biskupa Királya 37/1 a pre Tibora Kádeka a manž. Máriu Kádekovú, bytom Komárno, Selyeho 2966/23, v podiele ½ - ½ k celku,

7. zníženie kúpnej ceny časti pozemku z p.č. 5259 o výmere 223 m2 v k.ú. Komárno pre Z. K.

8. odpredaj pozemku p.č. 7376/1 o výmere 304 m2 v k.ú. Komárno pre T. J. a manž. K. J.

9. zníženie kúpnej ceny časti pozemku z p.č. 4393 o výmere 60 m2 v k.ú. Komárno na 10,- Sk/m2 pre E. F.

10. zníženie kúpnej ceny časti pozemku z p.č. 4393 o výmere 50 m2 v k.ú. Komárno na 10,- Sk/m2 pre G. N.

11. zníženie kúpnej ceny časti pozemku z p.č. 4393 o výmere 55 m2 v k.ú. Komárno na 10,- Sk/m2 pre V. B.

12. zníženie kúpnej ceny časti pozemku z p.č. 4393 o výmere 60 m2 v k.ú. Komárno na 10,- Sk/m2 pre I. P.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó Ing. István Zámbó Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola  Mária Hajabács MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
RNDr. Géza Nagy Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: